140_4047.JPG
140_4047.JPG
26.10.2005
Wadi Bani Khalid